Diagnozy

Poradnia oferuje diagnozy:

 • Diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej
 • Diagnoza Biofeedback
 • Diagnoza PEP - 3
 • ADOS 2
 • Badanie Skalą Inteligencji Stanford - Binet wraz z wydaniem opinii

 

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu składa się z 4 etapów:

 1. Wywiad wstępny - spotkanie z pegagogiem lub z logopedą, podczas którego wypełniony zostaje kwestionariusz dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka. Na to spotkanie należy zabrać wszelką dokumentację medyczną. Wizyta odbywa się bez obecności dziecka. Czas trwania: 40 - 60 minut.

 2. II etap - obserwacja dziecka polaga na obserwacji zabawy dziecka w trakcie zabawy swobodnej, której rodzice są aktywnymi uczestnikami oraz zabawy kierowanej przez badającego (w przypadku starszych dzieci opiera się głównie na aktywności kierowanej przez diagnostę). W tym spotkaniu uczestniczy dwóch specjalistów: pedagog i logopeda. Czas trwania: 45 - 60 minut. 

 3. III etap - badanie narzędziem diagnostycznym ADOS 2 - w trakcie spotkania przeprowadzone zostają próby badawcze zawarte w kwestionariuszu ADOS 2. W zależności od wieku próby realizowane są poprzez zabawę lub zadania do wykonania. W tym spotkaniu aktywność rodzica jest ograniczona, dziecko pozostaje głównie w interakcji z diagnostą. W badaniu uczestniczy dwóch specjalistów - psycholog i pegagog.  Czas trwania: 40 - 60 minut.

  • IV etap - badanie lekarskie - lekarz psychiatra jest już po omówieniu wyników badań ze specjalistami. Przeprowadza rozmowę z rodzicem i dzieckiem oraz obserwuje pacjenta. Na tym spotkaniu zostaje postawiona ostateczna diagnoza. Czas trwania: około 30 minut. 

 4. Diagnoza kończy się wydaniem opinii dotyczącej stwierdzonych zaburzeń/dysfunkcji wraz z zaleceniami.

 

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej składa się z 3 etapów:

Każde z nich trwa około 50 minut. 

Pierwsze spotkanie jest szczegółowym wywiadem z opiekunem oraz obserwacja swobodnego zachowania dziecka na sali terapeutycznej

 • Kolejne spotkania to wykonanie prób z Obserwacji Klinicznej/i lub Testów Południowo - Kalifornijskich/Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.
 • Terapeuta SI ma 2 tygodnie na napisanie diagnozy z dołączonymi zaleceniami do pracy w domu, szkole/przedszkolu oraz stworzenie diety sensorycznej zaspokajającej potrzeby dziecka zgodnie z wyłonionym profilem sensorycznym. Jeśli zgodnie z oceną terapeuty istnieje potrzeba dziecko zostaje skierowane na terapię SI, która odbywa się z częstotliwością jeden raz w tygodniu i trwa 50 minut.

 • System Katis
 • System KATIS to innowacyjna, komputerowa platforma stworzona do badania dzieci w wieku od 12. miesiąca życia do 4 lat. Jest uzupełnieniem obszaru diagnostycznego małych dzieci, których nie obejmują testy standaryzowane PSTIS.
 • Diagnoza opiera się na ocenie dwóch aspektów:

  • zaburzeń modulacji sensorycznej
  • zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej.

  Moduł diagnostyczny zawiera: skategoryzowany wyskalowany wywiad, kwestionariusze - szczegółowo wyskalowane i dostosowane do grup wiekowych, baterię testów: zaburzeń modulacji sensorycznej i zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej.

 • Wywiad zawiera liczne pytania najbardziej kojarzone z możliwością zaburzeń integracji sensorycznej, wytypowane na podstawie badań. Na podstawie odpowiedzi na pytania system już po wywiadzie wskazuje na procentowe prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia zaburzeń.

  Kwestionariusze zostały opracowane dla odpowiednich grup wiekowych, tak aby możliwie najlepiej dobrać pytania o typowe zachowania dziecka w określonym wieku. Kwestionariusze bardzo dokładnie i szczegółowo analizują wiele zachowań dzieci (mają 180 - 240 pytań). Dzięki temu system po wypełnieniu kwestionariusza przez rodzica wskazuje na ryzyko różnych rodzajów zaburzeń integracji sensorycznej.

  Testy opracowano tak, aby badać poszczególne aspekty dwóch głównych typów zaburzeń integracji sensorycznej: wrażliwość sensoryczną i sposób reaktywności oraz problemy z niektórymi mechanizmami ruchowymi  i związanymi z nimi problemami.

Diagnoza EEG Biofeedback:

Jest to metoda psychoterapii łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia w takich dziedzinach neurologia, neuropsychologia, neuropsychiatria i neuropedagogika z równoczesnym wykorzystywaniem nowoczesnych technik komputerowych. Podstawą tej metody jest wykorzystywanie "plastyczności mózgu" polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu funkcji poznawczych mózgu, co wpływa na poprawę funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Pierwsze spotkanie składa się ze szczegółowego wywiadu - rozmowy z pacjentem i rodzicem jaki jest cel zgłoszenia się na diagnozę. Terapeuta zbiera najważniejsze informacje, dotyczące sytuacji społecznej, rodzinnej oraz zdrowotnej dziecka. Analizuje również dokumentację pacjenta np. z poradni psychologiczno - pedagogicznej, wyniki EEG. Omawia metody biofeedback oraz jej główne założenia. Natomiast drugie spotkanie to wykonanie punktowego protokołu diagnostycznego, ustalenie zasad współpracy, prezentacja wybranych gier oraz przedstawienie pacjentowi i rodzicowi/prawnemu opiekunowi planu treningowego.

Każdy trening poprzedzony jest podłączeniem pacjenta do głowicy eeg biofeedback za pomocą elektrod, umocowanych na wybranych punktach głowy. Umożliwia to pacjentowi wykonywanie zalecanych przez terapeutę zadań wyłącznie dzięki swoim myślom, nie używając do tego klawiatury ani komputerowej myszki. Proces terapii trwa w czasie, ponieważ bazuje na zdolnościach mózgu do zmian.Rozpoczynając terapię metodą eeg biofeedback należy przyjąć jako niezbędną ilość około 30 sesji. Ich długość jest uzależniona od indywidualnych cech pacjenta.

Diagnoza PEP-3:

 • PEP-3 to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z dużym opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.
 1. PEP-3 składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, Skala wykonaniowo - obserwacyjna obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skala składa się z 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (mowa bierna, mowa czynna, umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne, motoryka mała, motoryka duża, naśladowanie). Natomiast 4 pozostałe podskale mierzą zachowania przystosowawcze (ekspresja emocjonalna, wzajemność społeczna, specyficzne zachowania ruchowe i językowe). Część druga to raport opiekuna, w którym rodzic (lub prawny opiekun dziecka ocenia jego funkcjonowanie. Narzędzie to składa się z dwóch części wstępnych i trzech podskal. Badanie umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka, zarówno na podstawie obserwacji wykonania szeregu zadań, jak i informacji uzyskanych od rodzica.
 2. Ze względu na charakter zadań PEP-3 jest szczególnie przydatny do badania dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu, ale może również może być użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo, o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania dzieci w wieku 2 - 6 lat, a także osób starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2 - 6 lat.

Dokumenty, które rodzice powinni zabrać ze sobą na pierwszą wizytę diagnostyczną:

książeczka zdrowia dziecka

orzeczenie o niepełnosprawności

 1. opinie od innych specjalistów

 2. opis przeprowadzonych dotąd badań lekarskich.

 

Diagnoza/Badanie ADOS 2:

ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywanyw diagnozowaniu osób z różnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Badanie umożliwia obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu w sferach komunikacji społecznej, zabawy, a także zachowań powtarzalnych i ograniczonych. Diagnoza/badanie składa się z dwóch spotkań, pierwsze to wywiad wstępny, natomiast drugie spotkanie to badanie narzędziem diagnostycznym ADOS-2 wraz z wydaniem szczegółowej opinii. Pierwszy etap to spotkanie rodziców z diagnostą podczas którego wypełniony zostaje kwestionariusz dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka. Na to spotkanie należy zabrać wszelką dokumentacje medyczną dziecka. Wizyta odbywa się bez obecności dziecka. 

W trakcie spotkania przeprowadzone zostają próby badawcze zawarte w kwestionariuszu ADOS 2.W zależności od wieku dziecka próby realizowane są poprzez zabawę lub zadania do wykonywania. W tym spotkaniu aktywność rodzica jest ograniczona, dziecko pozostaje głównie w interakcji z diagnostą.  ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji specjalista ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: językoraz komunikacja, wzajemność podczas interakcji społecznych, zabawa/wyobraźnia, sztywne zainteresowania i zachowania stereotypowe oraz inne zachowania odbiegające od normy.

Czas trwania: około 60 minut.

 

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet:

est to narzędzie służące do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych. Przeznaczone jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 roku życia, a także dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Test charakteryzuje się bardzo wysoką trafnością i rzetelnością oraz precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Test dedykowany jest przede wszystkim dzieciom z:

 • niepełnosprawnością ruchową
 • autyzmem
 • Zespołem Aspergera
 • zespołami genetycznymi
 • afazją
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • trudnościami w nauce
 • uszkodzeniami mózgu i innymi zaburzeniami.
 • Badanie obejmuje 3 spotkania:

  • Wywiad z rodzicem przeprowadzony przez psychologa. Zapoznanie się ze zgromadzoną przez rodziców/opiekunów dokumentacją oraz analiza ewentualnych poprzednich wyników dziecka, jeśli uczestniczyło już wcześniej w badaniu (50-60 min).
  • Spotkanie jest w pełni poświęcone przeprowadzeniu badania Stanford - Binet. Badanie przeprowadza psycholog. W zależności od współpracy oraz możliwości dziecka, badanie może trwać od 45 do 75 minut .
  • Omówienie wyników badania oraz wydanie pisemnej opinii. Wizyta odbywa się tylko z rodzicami bez udziału dziecka (50 min).
Więcej w tej kategorii: « Konsultacje Online O poradni »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl