WWR - co to jest?

WWR - co to jest?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Jak uzyskać WWR?

Musisz iść z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wyda zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

 Z uzyskanym zaświadczeniem musisz udać sie do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja - sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka). Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne - jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Odbierz opinię WWRD z poradni i przyjdź z nią do nas. My się z nią zapoznamy i zespół WWR przydzieli Twojemu dziecku zajęcia odpowiednie do rozpoznanych dysfunkcji.

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i kto je prowadzi?

Zapraszamy do realizacji zajęć w Instytucie Rozwoju Dziecka. Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka  ( logopeda,  pedagog,  fizjoterapeuta, terapeuta SI) którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej Poradni, Pani Renata Nobis.

Ile godzin przysługuje mojemu dziecku w ramach WWR?

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

Oferta terapii w ramach WWR:

 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Integracja ruchowa (z fizjoterapeutą)
 • Biofeedback
 • Trening słuchowy metodą Tomatisa

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Podstawa prawna WWR:

 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe
 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

Więcej informacji uzyskasz w naszym Instytucie, nr tel. 510 832 823.

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl