Sylwia Waśkiewicz

Event Szkoleniowy 2018 - Lodołamacze stereotypów...

18 października 2018 (czwartek)

 • 08.00 – 08.30 Rejestracja Uczestników

  Wyjątkowo prosimy o punktualne, a nawet wcześniejsze przybycie. Jesteśmy zmuszeni rozpocząć szkolenie punktualnie. 

 • 08.30 – 08.45 Przywitanie Uczestników i Zaproszonych Gości

  Władze Wyższej Szkoły Handlowej
  Sylwia Waśkiewicz
  Katarzyna Ziętek
  Aneta Kośla

 • 08.45 – 09.00 Lodołamacze stereotypów i samotności ...

  mgr Sylwia Waśkiewicz 

  współzałożycielka i Prezes Stowarzyszenia Karuzela, mgr Zarządzania Zdrowiem Publicznym. Pomysłodawczyni, realizatorka i koordynatorka kilkudziesięciu projektów z zakresu aktywizacji i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD. Oddana aktywistka i pasjonatka działań społecznych. Działaczka, dla której doba jest za krótka, by zrealizować pomysły. Prywatnie miłośniczka aktywnego wypoczynku, w wolnych chwilach lubi chodzić po górach, uprawiać ogródek i spędzać czas z rodziną.

 • 09.00 – 09.20 Prawa i obowiązki osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie życia społecznego

  dr Agnieszka Sadowska

  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista pedagogiki opiekuńczej; magister pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki; Manager Innowacji i Transferu Wiedzy, Manager Promocji Nauki oraz Manager Zdrowia Publicznego w zakresie Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Zdrowia. Autorka publikacji naukowych o funkcjonowaniu rodzinnych placówek opiekuńczych w warunkach transformacji polskiego systemu opieki nad osieroconym dzieckiem oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

09.20 09.40 Aktywność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy
                        dr Jolanta Borek - doktor nauk ekonomicznych

09.40 – 10.00 Przerwa kawowa

10.00 – 11.00 Leczenie z autyzmu – czy to możliwe?

                        lek. med. Hubert Czerniak

11.00 – 12.00 Poznajmy się! Łamiemy stereotypy i schematy w pracy z dzieckiem
                        dr Anna Zając – logopeda, blogerka, wykładowca

12.00– 12.20   Przerwa obiadowa

13.00 – 14.00 Wzorce postępowań w zaburzeniach odżywiania. Wpływ diety na zachowanie
                        mgr Aneta Wasilewska – dietetyk, specjalista żywienia dzieci

14.00 – 15.00 Program Attention Autism - nieodparte zaproszenie do nauki.
                       Celina Twardyszcertyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism

15.15 – 16.45 Warsztaty
                       Celina Twardysz
                       Aneta Wasilewska

15.15 – 16.45 Panel dyskusyjny „Lodołamacze stereotypów…”         

                       Jolanta Borek
                       Sylwia Waśkiewicz

19 października 2018 (piątek)

08.30 – 09.00 Rejestracja Uczestników, losowanie książek

09.00 – 10.00 Między więziami a autyzmem - Terapia behawioralna w domu i w szkole.
                       dr Tomasz Srebnicki, psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

10.00 – 11.00 Cyberprzemoc – przemoc rówieśnicza w kontekście uzależnień dzieci i młodzieży od nowych technologii.
                       mgr Włodzimierz Wolski dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Seksualność osób z niepełnosprawnością.
                       prof. dr hab. med. Zbigniew Lew Starowicz, psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog

13.00 – 14.00 Skuteczne sposoby rozwijania mowy i komunikacji w pracy z dzieckiem. 
                       Dr Anna Zając doktor nauk humanistycznych, logopeda

14.00 – 14.45 Przerwa obiadowa

14.45– 16.15  Warsztaty
                       Dr Tomasz Srebnicki
                       Dr Anna Zając

14.30 Wydawanie certyfikatów

„Lodołamacz stereotypów i samotności”

 

„Lodołamacz stereotypów i samotności”

 • Jak przekonać, że dziecko z niepełnosprawnością albo nadruchliwością ma takie same potrzeby i pragnienia jak jego rówieśnicy?
 • Albo co zrobić, by rodzic czy opiekun dziecka niepełnosprawnego mógł wrócić do pracy?
 • A czy życie po 60 roku życia może być jeszcze ciekawe?

Każde pokolenie ma swój czas i swoje sprawy, ale czy te 3 generacje są sobie potrzebne?

Na te i podobne pytania odpowiada „Lodołamacz stereotypów i samotności”. „Lodołamacz…to pomysł realizowany przez „Stowarzyszenie Karuzela”, w ramach projektu „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” realizowanego przez Gminę Miasta Radomia. Jego celem jest zaprezentowanie ciekawych form aktywności społecznej 3 pokoleń, to jest dzieci, ich opiekunów i osób po 60 roku życia poprzez wymianę doświadczeń oraz wiedzy między pokoleniami, propagowanie wolontariatu i dobrosąsiedzkiej pomocy.

W ramach projektu dzieci, młodzież oraz seniorzy uczestniczą w Treningach Umiejętności Społecznych, a rodzice/opiekunowie w tym czasie doskonalą umiejętności potrzebne na rynku pracy. „Lodołamacz stereotypów i samotności” umożliwia współpracę międzypokoleniową, wzajemne poznanie siebie i swoich potrzeb. W czasie spotkań wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, a rodzice osób niepełnosprawnych podnoszą swoje kwalifikacje, by na nowo powrócić na rynek pracy. „Lodołamacz stereotypów i samotności” pomaga uczestnikom każdej generacji przekonać się, że w społeczeństwie każdy jest potrzebny i warto wyjść z domu, by spotkać ciekawych ludzi i dzielić się swoim czasem zyskując nowe kontakty, przyjaźnie.

Przez najbliższe tygodnie uczestnicy nabywają wiedzę i doświadczenia, które mamy nadzieję zaowocują większą aktywnością społeczną, przełamią stereotypowe postrzeganie innego pokolenia a dzięki nowym znajomościom uchronią przed samotnością i biernością.

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Działanie 4.1:Innowacje społeczne

 

Harmonogram

 

 

zzzzzzz

aaaaaaa

Zapisz się na newsletter

Zapisując się na newsletter otrzymywać będziesz informację o nowinkach, które dzieją się w Stowarzyszeniu Karuzela,
czyli o wszelkiej działalności, którą podejmuje stowarzyszenie

 

 

 

Logopedia 4sem

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami, przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci

Adresaci

Absolwenci uczelni wyższych kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych, z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Ramowy program

Pedagogika specjalna – wybrane problemy

Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego

Biologiczne podstawy mowy i myślenia

Fonologia i fonetyka artykulacyjna

Wstęp do logopedii

Psychoterapia

Teoria zaburzeń mowy

Profilaktyka i diagnoza logopedyczna

Terapia logopedyczna 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Psychologia kliniczna 

Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci

Foniatria 

Neurologopedia

Emisja głosu

Surdologopedia

Oligofrenologopedia

Ortodoncja 

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat pracy logopedy

Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna

Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Logorytmika

Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej

Komputer w logopedii

Logopedia medialna z ortofonią

Metody terapii dziecka

Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego

Współpraca z nauczycielami i rodzicami

Neurologia dziecięca

Glottodydaktyka

Seminarium dyplomowe

Praktyka specjalistyczna

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

praca dyplomowa

praktyki

Ilość godzin

600 (w tym 60 godz. praktyk)Dietetyka Kliniczna

Cel studiów

Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.

Adresaci

Uczestnicy studiów to dietetycy, pielęgniarki, farmaceuci lub inne osoby związane z prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych.
Studia mają charakter praktyczny. Program został przygotowany przez specjalistów – praktyków: dietetyków, lekarzy, pielęgniarki oraz managerów w ochronie zdrowia w oparciu o ich doświadczenia. Prawie 30% zajęć ma formę warsztatów, w trakcie których słuchacze będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, przeprowadzając ocenę stanu odżywienia oraz opracowując plany żywienia na przykładowych przypadkach klinicznych pacjentów .
Studia uzyskały patronat Polskiego Towarzystwa Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)

Ramowy program

Doustne suplementy pokarmowe
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
Grupy docelowe
Doustne suplemanty pokarmowe dostępne na rynku
Fortyfikacja żywieniowa preparatami niekompletnymi
Fortyfikacja żywieniowa preparatami kompletnymi
WARSZATATY:

 • fortyfikacja posiłków

Żywienie dojelitowe
Czym jest żywienie dojelitowe?
Standard żywienia dojelitowego
Drogi dostępu do przewodu pokarmowego
Wytyczne ESPEN w różnych grupach chorych
Zalecenia i Przeciwwskazania.
Powikłania żywienia dojelitowego i metody radzenia sobie z nimi.
Metody podaży diet dojelitowych.
Sprzęt do podaży diet dojelitowych
Zasady prowadzenia EN:
Tempo podaży
Kontrola zalegania
Płukanie dostępu
Pozycja do karmienia
WARSZATATY:

 • programowanie żywienia różnymi metodami podaży

Żywienie dojelitowe
Podstawy wyboru diety w zależności od funkcji przewodu pokarmowego, choroby
Zapotrzebowanie na składniki odżywcze w różnych grupach chorych
Preparaty wykorzystywane w EN
Bilans płynowy. Produkty spożywcze dodawane do diety przemysłowej podczas EN.
Rola dietetyka w prowadzeniu żywienia dojelitowego.
WARSZTATY:

 • planowanie żywienia w oparciu o dane kliniczne.

Żywienie pozajelitowe
Czym jest żywienie pozajelitowe?
Wytyczne ESPEN.
Zalecenia i Przeciwwskazania.
Standard żywienia pozajelitowego
Skład mieszaniny odżywczej
Powikłania żywienia pozajelitowego i metody radzenia sobie z nimi.
Zespół ponownego odżywienia
Żywienie immonomodulujące
Zapotrzebowanie na składniki odżywcze
Bilans płynowy.
Bilans azotowy
Rola dieteyka w prowadzeniu żywienia pozajelitowym.
WARSZTATY:

 • programowanie żywienia w oparciu o dane kliniczne.

Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych – od dietetyki do PN
Choroby zapalne jelit
Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
Niewydolność nerek:
Przed dializą
Hemodializa
Dializa otrzewnowa
Niewydolność wątroby
Cukrzyca
Żywienie krytycznie chorych
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Żywienie w oddziale intensywnej terapii
Niedożywienie w niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
Żywienie pacjentów neurologicznych – dysfagia
Żywienie osób z zaburzeniami poznawczymi i zespołem otępiennym
Żywienie w opiece paliatywnej.
WARSZATY:

 • planowanie żywienia w oparciu o dane kliniczne

Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych – od dietetyki do PN
Onkologia - zalecenia ESPEN
Profilaktyka chorób nowotworowych
Niedożywienie – problem interdyscyplinarny
Niedożywienie proste
Różnice w przemianach metabolicznych w zaburzeniach metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą
Niedożywienie w przebiegu otyłości
Wyniszczenie nowotworowe – przyczyny, występowanie, zapobieganie
Postępowanie dietetyczne w chorobach jamy ustnej, przełyku chorobach zapalnych jelit i żołądka.
Postępowanie dietetyczne w anoreksji
WARSZATY:

 • planowanie żywienia u pacjenta z wyniszczeniem nowotworowym
 • planowanie żywienia w chorobach jamy ustnej, przełyku chorobach zapalnych jelit i żołądka

Żywienie w warunkach domowych
Wskazania do opieki w warunkach domowych.
Wymagania płatnika.
Zasady prowadzenia żywienia w warunkach domowych – szkolenie pacjenta i rodziny.
Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
Centralny dostęp naczyniowy - pielęgnacja
Diety wykorzystywane w żywieniu w warunkach domowych.
Powikłania żywienia w warunkach domowych.
Kwestie etyczne żywienia w warunkach domowych pacjentów w stanach ciężkich.
Rola dietetyka w żywieniu dojelitowym w warunkach domowych
Aktywność fizyczna w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych i osób starszych
WARSZATY:

 • planowanie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych

WARSZATY:

 • Ocena stanu odżywienia, planowanie postępowania dietetycznego i leczenia żywieniowego w różnych grupach chorych
 • Psychodietetyka z elementami coachingu
 • Psychodietetyka z elementami coachingu

Test z wybranych obszarów programowychForma zaliczenia

Opracowanie planu żywienia

Ilość godzin

173Podstawy Przedsiębiorczości

Cel studiów

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z "Podstaw przedsiębiorczości" zapewniających uczniom dostęp do wiedzy warunkującej aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu, państwa i świata.

Adresaci

Nauczyciele oraz osoby zakładające i prowadzące firmy.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: Podstawy Przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ramowy program

Rozwój człowieka - jego potrzeby i mechanizmy motywacyjne

Ekonomika gospodarstwa domowego

Otoczenie gospodarstwa z elementami makroekonomii

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w systemie rynkowym

Komunikacja międzyludzka

Dochody i ich pomnażanie

Rynek pracy i prawa nim rządzące

Gospodarowanie na rynku zintegrowanym

Zakładam własną firmę

Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych

Praca dyplomowa

Praktyki

Ilość godzin

350

Psychodietetyka

Cel studiów

 • Holistyczne, a nie tylko somatyczne spojrzenie na przyczyny chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca).
 • Uwzględnianie czynników psychologicznych w występowaniu w.w. chorób oraz problemów jedzeniowych
 • Uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów diety, ułatwiających im skuteczną zmianę nawyków żywieniowych u osób, z którymi będą pracować.
 • Wskazanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie zachowań jedzeniowych, żywienia, motywowania do leczenia dietetycznego oraz zdobycie umiejętności konstruowania programów profilaktycznych dla różnych grup wiekowych.

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi koncepcjami dotyczącymi psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji realizowania potrzeby pokarmowej, znaczenia prawidłowego odżywiania dla szeroko rozumianego rozwoju człowieka, z zaburzeniami w zakresie odżywiania oraz jednostkami chorobowymi wymagającymi specjalistycznej diety (choroby onkologiczne, metaboliczne, zespoły psychiatryczne i neurologiczne, nietolerancje pokarmowe i alergie itp.). Uzyskają ponadto możliwość opanowania umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu z klientem, motywowania go do podtrzymywania diety i prawidłowych nawyków żywieniowych, współpracy ze specjalistami innych dziedzin, projektowania pomocy pacjentom z uwzględnieniem ich psychoemocjonalnych problemów oraz pracy z zakresu profilaktyki 1stopnia zwłaszcza w populacji wieku rozwojowego.

Adresaci

Studia skierowane są do osób pracujących bądź zamierzających pracować z osobami wymagającymi specjalistycznej diety. Stąd też wśród odbiorców mogą znaleźć się dietetycy, lekarze i pielęgniarki, psychologowie i psychoterapeuci, technolodzy żywności, pedagodzy, a także osoby zajmujące się wczesną profilaktyką zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania, a co za tym idzie wspieraniem rozwoju dzieci młodzieży.

Korzyści dla słuchaczy

Zdobycie i wzbogacenie wiedzy odnośnie etiopatogenezy zaburzeń i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, zaburzeń łaknienia i problemów jedzeniowych).

Zdobycie i wzbogacenie wiedzy na temat wpływu sposobów odżywiania się na zachowanie zdrowia, jak i powstawanie rozlicznych chorób.

Rozpoznanie społeczno-kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań chorób/ zaburzeń dietozależnych.

Rozpoznawanie czynników psychologicznych w występowaniu chorób/ zaburzeń dietozależnych takich jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać.

Opanowane umiejętności związanych z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy dietetyka.

Nabycie kompetencji merytorycznych oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności w diagnozowaniu sytuacji trudnych jak i trudnych przypadków; poznanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia.

Rozpoznawanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujące w zaburzeniach odżywiania oraz chorobach cywilizacyjnych, co pozwoli na interdyscyplinarne i zintegrowane podejście do klienta.

Nabycie niezbędnych kompetencji komunikacyjnych (w tym motywowanie do leczenia dietetycznego), diagnostycznych oraz interwencyjnych.

Opanowanie umiejętności przygotowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla grup docelowych: dzieci, ludzie młodzi, czy osoby w podeszłym wieku.

Wzbudzenie interdyscyplinarnej i zintegrowanej refleksji na temat diet i problemów dietozależnych.

Kadra

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów tak teoretyków - badaczy jak i praktyków mogących wykazać się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz dorobkiem naukowym: socjolodzy, psycholodzy,dietetycy, certyfikowany coach, terapeuci specjalizujący się w zaburzeniach odżywiania, gastrolodzy, ginekolodzy, psychiatrzy, terapeuci systemowi i behawioralno-poznawczy.
Proponujemy uczestnikom zróżnicowane formę zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty/trening kompetencji, studia przypadków i wiele innych.

Ramowy program

I. Blok społeczno-kulturowy

 

Socjologia jedzenia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania jedzenia i odżywiania się: złe/dobre nawyki i przyzwyczajenia, codzienne rytuały jedzeniowe, mody jedzeniowe, środowiskowe uwarunkowania stosunku do jedzenia, sposoby odżywiania się a style życia (np. fast food vs. slow food).

Moda, media, reklama, rynek i konsumpcja; (nad)znaczenie roli wyglądu, szczupłej sylwetki i ciała fit.

Znaczenie aktywności i prozdrowotne style życia. Komercjalizacja aktywności sportowej.

Programy kulinarne i blogi jedzeniowe.

II. Blok psychologiczny

 

Psychologia odżywiania. Podstawowe pojęcia psychologii odżywiania: głód, apetyt, kontekst żywieniowy, zachowania jedzeniowe, dieta, masa ciała, normowaga, idealna masa ciała, BMI, styl jedzenia.

Dlaczego (nie)jemy? Co jemy i po co jemy? Emocje a wybory i zachowania jedzeniowe; Osobowościowe uwarunkowania jedzenia (negatywny obraz siebie, niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, pesymizm, poczucie odrzucenia emocjonalnego, łagodzenie lęków, stres i nieumiejętność konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi).

Rozwojowe, podmiotowe i rodzinne uwarunkowania stosunku do jedzenia. Cechy środowiska a modyfikowanie zachowań żywieniowych.

Zdrowe i zaburzone zachowania jedzeniowe. Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem. Problem diagnozy, w tym diagnozy różnicowej.

Zaburzenia karmienia i jedzenia: Klasyfikacja zaburzeń odżywiania w świetle klasyfikacji DSM-V oraz ICD. Charakterystyka zaburzeń specyficznych: etiologia, symptomatologia, następstwa. Charakterystyka zaburzeń niespecyficznych: etiologia, symptomatologia, następstwa.

Charakterystyka problemów jedzeniowych nieuwzględnionych w klasyfikacjach: etiologia, symptomatologia, następstwa.

Leczenie i profilaktyka zaburzeń jedzenia i karmienia.

Psychologiczne uwarunkowania chorób dietozależnych (nadwaga, otyłość, cukrzyca typ. II, wrzody żołądka, zaburzenia immunologiczne, zaparcia, celiakia, nieswoiste choroby zapalne jelit, diabulimia itp.). Psychologiczna sytuacja osób chorych przewlekle.

Zdrowie psychiczne a odżywianie.

III. Blok medyczny

 

Fizjologia odżywiania, deregulacja ośrodków głodu i sytości, uwarunkowania i predyspozycje genetyczne.

Zdrowie i choroba a odżywianie się w cyklu życia.

Medyczne problemy chorób dietozależnych (choroby nowotworowe; nietolerancje pokarmowe i alergie; choroby metaboliczne itp.

IV. Blok dietetyczny

 

Żywienie człowieka, dietoterapia, choroby dietozależne, leczenie żywieniowe, wiedza żywieniowa. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia.

Interwencje żywieniowe. Pomoc dietetyczna w przypadku chorób przewlekłych (nowotworowych, metabolicznych, gastrycznych itp.); Pomoc dietetyczna w specyficznych sytuacjach oraz okresach życia (żywienie w okresie senioralnym, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w okresie ciąży itp.)

Zintegrowany model pracy: rola pomocy dietetycznej w holistycznym modelu pracy; rola i znaczenia konsultacji dietetycznej; metodologia wywiadu dietetycznego; dietetyk i/vs psycholog w zintegrowanym modelu pracy (wiedza i świadomość dietetyka; dylematy dietetyka)

Technologiczne systemy wsparcia: komputerowy system wsparcia w dietetyce.

Warsztaty kompetencyjne

 

Komunikacja i motywacja.

Elementy psychoterapii: podejście systemowe i behawioralno-poznawcze.

Terapia osób z zaburzeniami odżywiania.

Forma zaliczenia

praca dyplomowa

obecność na 90% zajęć i aktywne w nich uczestnictwo

zaliczenie godzin stażowych zrealizowanie i poleconych w ich ramach zadań

Ilość godzin

188

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach. Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.

Adresaci

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie do życia w rodzinie" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. 
Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Wychowania do życia w rodzinie", zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do Życia w ramach różnych jednostek oświatowych.

Ramowy program

Prawo małżeńskie i rodzinne

Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Podstawy wychowania do życia w rodzinie

Wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego

Zagadnienia biomedyczne

Zagadnienia seksuologiczne

Zagadnienia psychologiczno - pedagogiczne

Metodyka i dydaktyka przedmiotu

Praktyki pedagogiczne

Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa

Praktyki

Ilość godzin

350

Cennik

Sprawdź koszty

Chemia dla Nauczycieli

Cel studiów

Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. chemii. Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania chemii w szkole. Studia Chemia dla Nauczycieli umożliwiają uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii w wymiarze potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni chemicznej i wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie nauczania.

Adresaci

Studia podyplomowe Chemia dla nauczycieli są adresowane głównie do nauczycieli, którzy zamierzają uzupełnić swoją wiedzę z zakresu chemii, powiększyć kwalifikacje pomocne w uzyskiwaniu prawa do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe o charakterze przyrodniczym, chemiczne lub inne studia obejmujące zajęcia z chemii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Korzyści dla słuchaczy

Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Chemia dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela chemii zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Ramowy program

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Realizowany program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
1. Chemia ogólna i nieorganiczna
2. Chemia fizyczna
3. Podstawy chemii środowiska
4. Chemia organiczna
5. Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
6. Dydaktyka chemii
7. ICT w nauczaniu chemii
8. Seminarium dyplomowe
9. Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Ilość godzin

358 godz. (w tym 60 godz. praktyk)

 

 

Cennik

Sprawdź koszty

Strona 1 z 22
Początek strony