Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

To bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci realizowane na podstawie zaleceń opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogicznej.
Organizowane są  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.)


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
W naszej poradni organizujemy zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii bezpłatnie zajęcia takie jak m.inn.:

  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • integracja sensoryczna
  • muzykoterapia
  • sala doświadczania świata
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • Ruch Rozwijający W. Sherborne
  • hipoterapia
  • dogoterapia

 

Prowadzimy nabór stały
Przyjmujemy zapisy do końca każdego miesiąca na zajęcia rozpoczynające się od miesiąca kolejnego.

 

Zasady rekrutacji w naszej placówce

- każde dziecko zgaszane do Centrum powinno posiadać wydaną przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- opinie należy dostarczyć do sekretariatu i dodatkowo wypelnić kartę zgloszenia oraz wniosek o objecie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania,

- zajęcia są bezpłatne.

 

 Wyciąg z regulaminu

§ 4.

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.


§ 5.

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor (...) poradni, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.


§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1)   udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2)   udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3)   pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

 Zapisy i informacje  510 832 823

 

 

 

Początek strony