Świadectwo

Nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki  zgodne z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnym

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia z dnia 1 września 2011r. warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego. Szczegółowe warunki zaliczenia poszczegolnych studiów podyplomowych ustala Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.

Początek strony