Polityka prywatności

?POLITYKA PRYWATNOŚCI"
STOWARZYSZENIA KARUZELA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

Dokument pn. ?Polityka prywatności" Stowarzyszenia Karuzela zawiera informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania przez Stowarzyszenie w trybie on-line danych osobowych użytkowników. Celem wdrożenia przez Stowarzyszenie niniejszego dokumentu w życie, jest dbałość organizacji pozarządowej o ochronę prywatności użytkowników. Dokument dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych przez Stowarzyszenie poprzez strony internetowe:
1. www.karuzela.org,
2. www.poradnia.karuzela.org,
3. www.przedszkole.karuzela.org,
4. www.zakreceninapomaganie.pl

§ 1.
Użytkownik witryn internetowych Stowarzyszenia ?Karuzela", korzystając z nich, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie oraz ujawnianie swych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

§ 2.
1. Serwisy internetowe na stronach wymienionych wyżej, obsługiwane są przez Stowarzyszenie ?Karuzela".
2. W celu ochrony danych osobowych, podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę i przetwarzanie danych osobowych jest Stowarzyszenie ?Karuzela".
3. Gromadzone przez serwisy, o których mowa powyżej informacje, mogą być przechowywane tak długo, ile jest to uzasadnione celem ich zgromadzenia.

§ 3.
1. Dane osobowe użytkownika są gromadzone po wyrażeniu przez niego zgody na ich zebranie.
2. Użytkownik podający dane osobowe dobrowolnie, tym samym wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
3. Użytkownik odwiedzający strony internetowe Stowarzyszenia ?Karuzela", przyjmuje do wiadomości, iż pewne rodzaje informacji niebędących danymi osobowymi, jak np. strona WWW, z której użytkownik wszedł na stronę internetową Stowarzyszenia, adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki i język oraz czas dostępu, mogą być gromadzone automatycznie w ramach działania strony. Stowarzyszenie może także gromadzić informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez użytkownika stronach, linkach, na które klika i innych czynnościach, podejmowanych w związku z serwisami internetowymi Stowarzyszenia ?Karuzela". Pobierane i łączone z danymi osobowymi użytkownika mogą być również informacje demograficzne (np. zawód, hobby, płeć, czy zainteresowania).
4. Stowarzyszenie ?Karuzela" gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu zapewniania sprawnej i rzetelnej obsługi oraz prowadzenia badań i analiz służących ulepszeniu oferty działalności Stowarzyszenia.
5. Dane osobowe gromadzone przez Stowarzyszenie ?Karuzela" mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce. Aby skorzystać z praw do ochrony danych osobowych (w tym prawa do ich usunięcia), należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem, wykorzystując dane kontaktowe podane na stronach internetowych Stowarzyszenia ?Karuzela".
6. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności, Stowarzyszenie ?Karuzela" nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych użytkownika żadnym podmiotom zewnętrznym.
7. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w imieniu Stowarzyszenia lub na jego rzecz, np. przy zlecaniu innym firmom przechowywania danych, utrzymywania serwisów WWW na serwerach (hosting), realizacji zamówień i wysyłki, pomocy w działaniach marketingowych itp. Takie podmioty zewnętrzne mają prawo otrzymać tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług oraz muszą chronić dane osobowe w takim samym zakresie jak Stowarzyszenie ?Karuzela" oraz nie mają prawa wykorzystywać ich do żadnego innego celu.
8. Dane osobowe użytkownika Stowarzyszenie ?Karuzela" może ujawniać innym podmiotom, pod warunkiem, że będą wykorzystywać je do tych samych celów i chronić je w takim samym stopniu, jak określono w niniejszej polityce prywatności. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane organom sądowym i administracyjnym.
9. Jeżeli użytkownik brał udział i/lub zwyciężył w konkursie, Stowarzyszenie ?Karuzela" lub sponsor konkursu mogą opublikować imię i nazwisko i miasto zamieszkania użytkownika. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeżeli wymaga tego lub dopuszcza to prawo obowiązujące.
10. Użytkownik posiada dostęp do swoich danych osobowych. Może w każdej chwili zażądać ich przejrzenia lub poprawienia.
11. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest priorytetem w działalności Stowarzyszenia ?Karuzela". Aby chronić dane osobowe, Stowarzyszenie stosuje:
- ograniczenie dostępu do danych osobowych użytkownika do tych pracowników Stowarzyszenia oraz osób związanych ze Stowarzyszeniem na podstawie umów cywilnoprawnych, którym jest to niezbędne w celu świadczenia usług dla użytkownika;
- wymaganie od pracowników oraz osób związanych ze Stowarzyszeniem na podstawie umów cywilnoprawnych podpisywania klauzul umownych o zachowaniu poufności, chroniących dane osobowe i inne informacje poufne;
- zapewnienie, by usługodawcy zewnętrzni podpisywali klauzule umowne o poufności w celu zachowania poufności danych osobowych użytkownika i niewykorzystywania ich w żadnym nieautoryzowanym celu,
- przechowywanie danych osobowych użytkowników w bezpiecznych systemach komputerowych, chroniących te dane przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
12. Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków użytkownika.
13. Stowarzyszenie może umieszczać w swoich serwisach internetowych linki do innych stron internetowych, w tym stron należących do podmiotów zależnych oraz zewnętrznych usługodawców, którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisana w niniejszym dokumencie. Stowarzyszenie nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za politykę ani praktykę takich serwisów połączonych linkami i zachęca użytkownika, by przed skorzystaniem z takiej strony, zapoznał się z tymi informacjami.
14. Stowarzyszenie ?Karuzela" zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W chwili wprowadzenia zmian, Stowarzyszenie zmodyfikuje datę ostatniej aktualizacji znajdującą się na początku polityki. Jeżeli w niniejszym dokumencie lub w sposobie wykorzystywania przez Stowarzyszenie ?Karuzela" danych osobowych użytkowników nastąpią zmiany, użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez opublikowanie widocznego zawiadomienia o tych zmianach na stronie głównej Stowarzyszenia ?Karuzela" pod adresem www.karuzela.org w zakładce ?aktualności".

Początek strony