Regulamin - konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ PRZYJACIEL”
W RAMACH KAMPANII INFORMACYJNEJ „NIEZWYCZAJNE ŻYCIE ZWYCZAJNEGO DZIECKA”
WSPÓŁFINANSOWANEJ  PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO

 1. I. ORGANIZATOR
 • Organizatorem konkursu plastycznego „Mój Przyjaciel” jest Stowarzyszenie Karuzela” KRS 0000 293451
 1. II. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • stworzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, chorych na ADHD, ZA, Autyzm, w ich środowisku.
 • podniesienie wiedzy i świadomości na temat zaburzeń ADHD, ZA, Autyzm
 • wzmocnienie integracji i zmniejszenie dyskryminacji osób z ADHD, ZA, Autyzm

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież z klas I- VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy tworzący poszczególne prace zobowiązani są do zapoznania z treścią broszury „Niezwykłe dzieci”
  w formie papierowej lub umieszczonej na stronie www.karuzela.org.
 3. Temat konkursu „Mój Przyjaciel”. Tematyka pracy dotyczy treści broszury informacyjnej „Niezwykłe dzieci”; Interpretacja jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
 4. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka
  - do wyboru przez uczestnika konkursu.
 5. Format prac plastycznych wyłącznie A4.
 6. Prace należy dostarczyć bez oprawy.
 7. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne.
 8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.
 9. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy podpisanego oświadczenia prawnych opiekunów autora o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu i akceptują Regulamin”,
 10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 11. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 1. IV. NADSYŁANIE PRAC
 2. Termin nadesłania prac do 15 października 2018roku. Decyduje data wpływu do Stowarzyszenia
 3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.
 4. Prace należy dostarczyć na adres

Stowarzyszenie Karuzela, ul. Toruńska 12, 26-600 Radom

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

 1. Każda praca powinna zawierać, na odwrocie, następujące informacje:
 2. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
 3. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
 4. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.
 5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
 7. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
 1. V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja, którą powołuje Organizator.
 3. Komisja dokona wyboru dziesięciu najlepszych prac, po pięć w dwóch kategoriach wiekowych:
  I grupa dzieci klas 1-4 i II grupa młodzież klas 5 – 8.
 4. W każdej kategorii zostanie nagrodzone: Pierwsze miejsce, Drugie miejsce i trzy Trzecie miejsca równorzędne
 5. Autorzy wszystkich wyłonionych prac zostaną nagrodzeni.
 6. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody rzeczowe o wartości:

Za zajęcie I miejsca – 500 zł, II miejsce – 200 zł, III, IV, V miejsce – 100 zł

 1. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 października 2018 r.
 3. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora www.karuzela.org.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie poprzez placówki edukacyjne i pisemnie.
 5. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
 • VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 509 057 823 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Konkurs jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego

Początek strony